ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

 

ПТУ № 16 м. МАЛА ВИСКА

 

На 2015-2020 роки

 

І. Загальні положення

1.1.                   Професійно – технічне училище № 16 м. Мала Виска - є державним професійно-технічним навчальним закладом, який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робочими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

1.2.                   Головним завданням училища є забезпечення права громадяни України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках та молодших  спеціалістах.

Основними положеннями і напрямками роботи училища є:

-       організація навчально-виховного процесу, обрання форма і методів навчання;

-       начально-виробнича, начально-виховна, навчально-методична, фінансово- господарська, виробничо-комерційна діяльність;

-       розроблення робочих навчальних планів і робочих навчальних програм на основі типових навчальних планів і програм, Державного стандарту загальної середньої освіти, Державного стандарту професійно-технічної освіти, типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2004р. №295); визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти; погодження робочих навчальних планів і програм та їх затвердження в установленому порядку;

-       розроблення правил прийому учнів, слухачів до навчального закладу на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України;

- формування разом з органами управління професійно-технічною і освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно- технічній освіті, замовлень підприємств, установ і організацій;

-      організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;

-      атестація педагогічних працівників;

-         організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

-      організація та проведення професійного навчання учнів, слухачів;

-      забезпечення виконання вимог правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки учасниками навчально-виховного процесу;

-      матеріально-технічне і методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

-      визначення структури і штатного розкладу з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

-      забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

-     забезпечення відповідних умов праці членам трудового колективу.

1.3.                   Училище  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту". "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середні освіту", "Положенням про професійно-технічний навчальний заклад", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998р. №1240, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.05.2006р. №419, наказами та розпорядженнями управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

1.4.                   Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Гербу України і своїм найменуванням

1.5.                   Училище діє на підставі Статуту, який розроблено на основі чинного законодавства України, Положення про професійно-технічний навчальний

заклад.

1.6.                   Училище  несе відповідальність перед собою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, які покладені на нього, життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу, дотримання їх прав та інтересів, що передбачено чинним законодавством.

1.7.                   Відповідно до наявних ліцензій на надання освітніх послуг училище готує кваліфікованих робітників з професій:

а) на базі базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти ( з терміном навчання – 3 та 3,5 роки);

-       Кухар, кондитер

-       Муляр. штукатур, електрозварник ручного зварювання

-       Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, тракторист – машиніст с/г виробництва

б) на базі повної загальної середньої освіти (з терміном навчання – 1 рік):

- Перукар (перукар-модельєр)

- Оператор комп’ютерного набору

- Електрогазозварник

- Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

 

II. Навчально - виробнича робота

2.1.                   Навчально-виробничий процес в училищі - це система організаційно- педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

2.2.                   Навчально-виробничий процес в училищі ґрунтується на принципах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ і організації

2.3.                   Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, Державних стандартів ПТО, нормативно- правових актів, навчально- методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами училища.

2.4. Основними завданнями колективу в організації і здійсненні навчально- виробничої діяльності на 2015-2020 роки вважати:

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

 

 

виконавець

 

 

1

Подальше поліпшення організації та проведення навчально - виробничого процесу у відповідності 3 вимогами нормативно- правових документів

Адміністрація,

педагогічний

колектив

Постійно

2

Вивчення потреб ринку праці, вимог підприємств- замовників кадрів до кваліфікованих робітників з метою своєчасного внесення змін і доповнень в навчально-виробничий процес

Адміністрація,

педагогічний

колектив

Постійно

 

3

Подальше поліпшення співпраці з керівниками підприємств-замовників кадрів в питаннях модернізації обладнання навчально-виробничих майстерень

Адміністрація,

педагогічний

колектив

 

 

4

Підвищення професійної та педагогічної майстерності педпрацівників училища.

педагогічний колектив

постійно

5

Контроль за організацією та проведенням навчально-виробничого процесу, якістю викладання предметів загальноосвітньої,  загально-професійної, професійно-теоретичної професійно-практичної підготовки, розробка та реалізація заходів по поліпшенню роботи

адміністрація

методист

старший майстер

постійно

6

Подальше впровадження в  навчальний процес електронних засобів навчання, програм них засобів, ефективне використання комп'ютерної техніки на уроках теоретичної і практичної підготовки

педпрацівники

постійно

7

Впровадження в навчально- виробничий процес інноваційних освітніх та виробничих технологій

педпрацівники

постійно

8

Вивчення, узагальнення та

впровадження передового педагогічного досвіду педагогічних працівників училища

старший майстер

постійно

9

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з метою оперативного корегування процесу навчання

 

адміністрація

педагогічний колектив

постійо

10

Проведення роботи по подальшому поглибленню учнівських компетентностей за раху­нок активізації і урізноманітнення позаурочної роботи, участі в олімпіадах та конкурсах, залучення учнів до участі у проектній діяльності.

адміністрація

педагогічний колектив

постійно

11

Організація підготовки та забезпечення участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах професійної майстерності

педпрацівники

постійно

12

Активізація роботи по поповненню фондів телеуроків, програмних засобів навчання.

методист

педпрацівники

постійно

13

Активізація роботи по поліпшенню комплексно- методичного забезпечення предметів та професій за рахунок вивчення і впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду, програмних засобів навчання, наочних посібників.

педпрацівники

постійно

14

Контроль за працевлаштуванням випускників, їх адаптацією в трудових колективах та професійним становленням

старший майстер

заст. директора з НВР

постійно

15

Активізація методичної роботи в училищі шляхом: підвищення ефективності роботи методичних комісій, поповнення банку даних програмі методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації; продовження роботи школи фахової адаптації та професійного зростання молодих педпрацівників, школи передового досвіду, школи молодого спеціаліста.

методист

постійно

16

Забезпечення безумовного виконання вимог нормативних документів з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної та електробезпеки. Проведення систематичної роботи по попередженню випадків виробничого та побутового травматизму

адміністрація

спеціаліст з ОП

постійно

17

Продовження та активізація роботи по удосконаленню  навчально- матеріальної бази навчально- виробничих майстерень за рахунок  комплектування та широкого викорис­тання комп'ютерної техніки, сучасного обладнання та пристосувань, оновлення та розробки нових наочних посібників, стендів

адміністрація

спеціаліст з ОП

постійно

18

Поновлення матеріальної бази майстерні – електрогазозварників,  кухарів, електрослюсарів,   мулярів, лабораторії перукарської справи

майстри в/н

старший майстер

постійно

19

Продовження роботи по поліпшенню навчально- матеріальної бази кабінетів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін за рахунок комплекти ці і комп'ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання

адміністрація

2015-2020

20

Проведення училищних  конкурсів:

-професійної майстерності серед учнів

-кращий за професією серед

майстрів

-на кращу методичну розробку уроку виробничого навчання та професійно- теоретичної підготовки

-комплексно-методичного   забезпечення уроку

- на кращий кабінет

- класних керівників

- на кращу виробничу майстерню

адміністрація

методист,

голови МК,

старший майстер

щорічно

 

 

 

III. Навчально-виховна робота

3.1.    Навчально-виховна робота в училищі - це система планування, організації та проведення педагогічної роботи, спрямованої на формування всебічно розвиненої особистості, створення оптимальних умов для її фізичного та психологічного розвитку.

3.2.          Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до програм, розроблених в училищі.

3.3.     Навчально-виховна робота грунтується на ефективних формах і методах навчання та виховання, творчому використанні передового педагогічного досвіду.

3.4.      Навчально - виховна робота реалізується шляхом диференційованого підходу до навчання та виховання, вивчення і врахування в роботі індивідуальних особливостей учнів, сприяння розвитку здібностей і талантів учнів на основі їх задатків та обдарувань; впровадження в практику системи педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва, національній культурі, традиціях, тісної взаємодії з батьками.

3.5.      Основними завданнями колективу в організації та проведенні навчально- виховної роботи на 2015-2020 роки вважати:

№ з/п

Зміст роботи

 

Відповідальний

Термін

виконання

1

Продовження систематичного вивчення контингенту учнів з метою організації та проведення виховної роботи з урахуванням його особистостей. Сприяння розвитку та удосконаленню роботи учнівського самоврядування

адміністрація

педколектив

 

 

постійно

2

Підвищення ефективності та результативності правового та превентивного виховання учнів:

-                 активізація роботи штабу з профілактики правопорушень;

-                 залучення до навчально-виховних заходів співробітників служб у справах дітей, служби у справах сім'ї та молоді,інших зацікавлених

організацій;

 

- проведення циклу навчально- виховних заходів за участю лікарів- нарколоків, юристів, працівників правоохоронних органів;

- організація та проведення виховних заходів на теми соціальних гарантій та соціального захисту дітей.

адміністрація

кл.керівники, майстри в/н

постійно

3

Подальша активна робота по вихованню національної свідомості та самосвідомості учнів, громадянському вихованню:

 - вивчення з учнями історії виникнення національної символіки України;

- вивчення з учнями історичних і духов­них  цінностей держави;

- вивчення історії та традицій училища;

- проведення щотижневих годин інформування на теми історичних та культурних цінностей держави, внутрішньої і міжнародної політики;

- продовження роботи по поповненню матеріалами кабінету української мови та літератури

 

адміністрація

педагогічні працівники

постійно

4

Поліпшення морально-етичного та художньо-естетичного  иховання учнів:

- організація екскурсії в музеї міста та провідних підприємств;

- відвідування учнями театру, філармонії, художніх виставок, кінотеатрів;

- проведення училищних конкурсів, виставок, концертів до державних свят;

- проведення оглядів-конкурсів художньої самодіяльності;

- заохочення участі учнів в гуртках художньої та технічної творчості;

- організація роботи гуртків

- художньої творчості,

- технічної творчості,

 -декоративно- ужиткового мистецтва,

- спортивних секцій.

 

адміністрація

педпрацівники

постійно

5

Активізація трудового та економічного виховання учнів:

- проведення роботи по привиттю бережливого ставлення до матеріальних цінностей, формуванню в учнів почуття господаря; проведення училищних конкурсів на кращого за професією

-    проведення виставки робіт гуртків технічної творчості

-    проведення екскурсій кращого за професією серед учнів;

- проведення виставки робіт гуртків технічної творчості;

 

адміністрація

педпрацівники

постійно

6

Сприяння екологічному вихованню учнів шляхом проведення відповідної інформаційної роботи та залучення учнів до озеленення території, збереження природного середовища

 

адміністрація

педпрацівники

постійно

7

Поліпшення санітарно- гігієнічного виховання учнів:

-             проведення роз'яснювальної роботи 3 питань санітарно-гігієнічної культури людини;

-             проведення профілактичних медичних оглядів учнів;

-             контроль за комплектацією медичних аптечок в майстернях та кабінетах;

- періодичні перевірки санітарного стану приміщень та території училища

 

адміністрація

педпрацівники

медична сестра

постійно

8

Активізація родинно-сімейного виховання, поліпшення роботи з батьками:

-              активізація роботи батьківського комітету училища і навчальних груп;

-              щоквартальне проведення батьківських зборів;

-               проведення анкетування серед батьків та учнів;

організація для батьків виставок, кон­курсів, творчих звітів.

 

адміністрація

педпрацівники

постійно

9

Подальший розвиток військово- патріотичного виховання учнів:

-    проведення спортивних змагань і

конкурсів до державних свят;

- проведення інформаційної і роз'яснювальної роботи по військово- патріотичному вихованню;

- проведення тематичних вечорів до річниць військових свяг;

- організація зустрічей з  випускниками - військовослужбовцями.

-              Продовження систематичної роботи по соціальному захисту учнів:

- опіка над учнями-сиротами;

- систематична робота з учнями, позбавленими батьківського піклування

 

адміністрація

педпрацівники

постійно

10

Поліпшення організації та проведення спортивно-масової роботи:

-проведення змагань

-залучення максимальної кількості учнів до спортивної роботи

адміністрація

педпрацівники

постійно

 

 

 

 

 

IV. Навчально-методична робота

4.1.                   Навчально-методична робота в училищі - це система заходів, спрямованих на розробку, організацію та проведення роботи по підвищенню професіоналізму, педагогічної майстерності педпрацівників училища.

4.2.                   Навчально-методична робота здійснюється шляхом розробки навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій; добору педагогічного складу; контролю якості навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечення умов для їх засвоєння; надання методичної, консультативної допомоги учням, слухачам, викладачам; вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду; аналізу результативності ефективності професійної діяльності педпрацівників.

4.3.                   Навчально-методична робота ґрунтується на принципах педагогічної етики, поваги до принципів загальнолюдської моралі, до особистості, демократизації та гуманізації навчального процесу; системності та систематичності науковості, оперативності та повільності; прогностичності та випереджувальності, пріоритету знань та моральних цінностей.

4.4.                   Основними завданнями колективу в організації та проведенні навчально- методичної роботи на 2015-2020 роки вважати:

з/п

Зміст роботи

Відповідальний виконавець

Термін виконання

1

Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку училища

 

Заст.директора з НВР,  методист

Постійно

2

Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді; забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної підготовки слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти.

 

Заст. директора  з НВР, методист

Постійно

 

3

Поліпшення інформаційного забезпечення педпрацівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду.

 

Заст. директора з НВР, методист

Постійно

4

Розвиток педагогічної та професіональної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.

 

Заст. директора з

НВР,

методист

Постійно

5

Організаційно-методичну допомогу у розвитку педагогічної творчості, в експерементально - дослідницькій  роботі, у впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних та виробничих технологій.

 

Заст. директора з

НВР,

методист

Постійно

б

Поліпшення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних методич­них посібників, рекомендацій, наочності, посібників.

 

Заст. директора з

НВР,

методист

Постійно

7

Забезпечення інтеграцій навчального процесу, науки і виробництва.

 

Адміністрація, методист

Постійно

8

Підготовку до атестації педагогічних працівників закладу.

Заст. директора з

НВР,

методист

Постійно

9

Підвищення ролі педагогічної ради, як колегіального органу училища , який коор­динує питання навчально-виробничої, навчально-виховної і навчально-методичної діяльності.

 

Адміністрація, методист

Постійно

10

Підвищення ефективності роботи методичних комісій в питаннях оновлення змісту навчання і виховання, вивчення і використання інноваційних виробничих і освітніх технологій, аналізу стану і результатів навчально-виробничої і навчально-виховної роботи, організацію наставництва та надання допомоги молодим педпрацівникам.

 

Заст. директора  з

НВР,

методист

Постійно

11

Поліпшення організації та проведення інструктивно-методичних нарад.

Адміністрація,

заст. директора з НВР, методист

Постійно

12

Забезпечення результативності участі педагогічних працівників у роботі обласних семінарів, секцій.

Заст. директора з

НВР,

методист

Постійно

 

V. Фінансово-господарська діяльність

 

5.1.    Фінансово-господарська діяльність училища - це система заходів, спрямованих  на забезпечення необхідних умов функціонування і закладу, збереження та примноження навчально-матеріальної бази, ефективне та раціональне використання державних коштів, поліпшення умов навчання та праці учасників навчально-виховного процесу.

5.2.        Фінансово-господарська діяльність здійснюється нормативно – правовими документами та Статуту училища.

5.3.Основними завданнями фінансово-господарської діяльності училища на 2015- 2020 рр вважати:

- ефективне та раціональне використання коштів державного бюджету та додаткових джерел фінансування, визначених законами України;

-    використання коштів, отриманих у вигляді відсотків від заробітної плати учнів, нарахованої під час проходженням ними виробничим навчання на виробництві та виробничої практики, направляти тільки на здійснення статутної діяльності училища, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно - спортивної роботи;

- підтримку в придатному експлуатаційному стані навчальних, навчально-виробничих, побутових, і культурно-освітніх, спортивних будівель і споруд, комунікацій, засобів навчання, транспортних засобів та іншого майна;

-    організацію та проведення ефективних протипожежних заходів з метою захисту майна та будівель училища;

-    проведення щорічно косметичних та поточних ремонтів будівель, кабінетів, майстерень та лабораторій;

-виконання щорічно утеплення приміщень на осінньо-зимовий період;

 

 

 

 

VI. Виробничо-комерційна робота

6.1.     Виробничо-комерційна робота училища - це система заходів, спрямованих на поліпшення процесу професійного навчання учнів, раціонального використання обладнання і устаткування, поліпшення діяльності навчально-виробничих майстерень, підвищення їх обсягів виробництва, матеріальної винагороди учнів у вигляді заробітної плати за виконані роботи, розвитку взаємовигідного співробітництва з підприємствами і організаціями регіону, залучення позабюджетних коштів на здійснення статутної діяльності училища, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захисті учнів, проведення культмасової і фізкультурно-спортивної роботи.

6.2.           Виробничо-комерційна діяльність здійснюється шляхом виконання виробничих замовлень на потреби училища, замовлень підприємств та організації регіону на основі договорів, відповідно до відпрацьованої та затвердженої калькуляції на виконання робіт.

6.3.     Заробітна плата кожного учня визначається на основі фонду приведеного часу, погодинної тарифної ставки

6.4.     Основними завданнями колективу в організації та проведення виробничо- комерційної діяльності на 2015-2020  роки вважати:

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Відповідальний виконавець

Термін виконання

 

1

Підвищення ефективності виробничої діяльності навчально-виробничих майстерень училища

Заст. директора з НВР,

старший майстер

 

Постійно

 

2

Обов'язкове узгодження складності навчально-виробничих завдань з вимогами освітньо-кваліфікаційних

характеристик на певний рівень підготовки кваліфікованого робітника

старший майстер

Постійно

 

3

Налагодження випуску продукції на потреби училища згідно з планом навчально- виробничої діяльності

старший майстер

постійно

4

Забезпечення укладання договорів з підприємствами та організаціями на виготовлення продукції відповідної якості

адміністрація

постійно